Statystyka wyborów i referendów w sprawie odwołania organów samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2014 r.
WyszczególnieniePolska ogółemWojewództwo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Referenda w sprawie odwołania organów samorządu terytorialnego 4 1 - - 1 - - 1 - - - - - - - 1 -
z tego
  referendum w sprawie odwołania rady gminy 2 1 - - - - - - - - - - - - - 1 -
  referendum w sprawie odwołania wójta 1 - - - 1 - - - - - - - - - - - -
  referendum w sprawie odwołania wójta i rady gminy 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - -
Wybory przedterminowe wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - -
z tego
  wybory wójta - - - - - - - - - - - - - - - - -
  wybory burmistrza - - - - - - - - - - - - - - - - -
  wybory prezydenta miasta 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - -
Wybory ponowne wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wybory uzupełniające do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 93 5 7 14 3 2 6 14 1 6 6 2 3 3 4 13 4
Wybory ponowne do rad gmin i dzielnic m. st. Warszawy - - - - - - - - - - - - - - - - -
z tego
  w gminach do 20 tys. - - - - - - - - - - - - - - - - -
  w gminach pow. 20 tys. i dzielnicach - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wybory przedterminowe do rad gmin - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wybory do rady powiatu - - - - - - - - - - - - - - - - -

Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Referenda w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego *)
przeprowadzone z tego
nieważne ważne z tego
skuteczne nieskuteczne
Rada 3 3 0 0 3
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) 2 1 1 1 1
Razem 5 4 1 1 4
   w tym referenda w dwóch sprawach 1
*) W przypadku referendum w 2 sprawach liczone są one odrębnie