Statystyka wyborów i referendów w sprawie odwołania organów samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2013 r.
WyszczególnieniePolska ogółemWojewództwo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Referenda w sprawie odwołania organów samorządu terytorialnego 57 7 4 4 2 2 5 7 2 3 3 3 5 2 4 1 3
z tego
  referendum w sprawie odwołania rady gminy 4 1 - - 1 1 - - - - 1 - - - - - -
  referendum w sprawie odwołania wójta 37 4 3 4 - 1 3 6 1 2 2 2 3 1 1 1 3
  referendum w sprawie odwołania wójta i rady gminy 16 2 1 - 1 - 2 1 1 1 - 1 2 1 3 - -
Wybory przedterminowe wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 21 1 - 2 1 2 - 5 1 2 - 2 1 1 1 1 1
z tego
  wybory wójta 13 1 - 2 - 2 - 3 1 2 - 2 - - - - -
  wybory burmistrza 8 - - - 1 - - 2 - - - - 1 1 1 1 1
  wybory prezydenta miasta - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wybory ponowne wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wybory uzupełniające do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 359 33 19 29 26 26 18 40 1 25 20 24 16 12 19 29 22
Wybory ponowne do rad gmin i dzielnic m. st. Warszawy 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -
z tego
  w gminach do 20 tys. 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - -
  w gminach pow. 20 tys. i dzielnicach - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wybory przedterminowe do rad gmin 3 - - - 1 - - - - - - - - 1 1 - -
Wybory do rady powiatu 1 1 - - - - - - - - - - - - - - -

Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Referenda w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego *)
przeprowadzone z tego
nieważne ważne z tego
skuteczne nieskuteczne
Rada 20 17 3 3 17
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) 53 46 7 7 46
Razem 73 63 10 10 63
   w tym referenda w dwóch sprawach 16
*) W przypadku referendum w 2 sprawach liczone są one odrębnie