Statystyka wyborów i referendów w sprawie odwołania organów samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2011 r.
WyszczególnieniePolska ogółemWojewództwo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Referenda w sprawie odwołania organów samorządu terytorialnego - - - - - - - - - - - - - - - - -
z tego
  referendum w sprawie odwołania rady gminy - - - - - - - - - - - - - - - - -
  referendum w sprawie odwołania wójta - - - - - - - - - - - - - - - - -
  referendum w sprawie odwołania wójta i rady gminy - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wybory przedterminowe wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 14 3 1 - - 2 1 3 - - 1 - 2 - 1 - -
z tego
  wybory wójta 10 - - - - 2 1 3 - - 1 - 2 - 1 - -
  wybory burmistrza 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - -
  wybory prezydenta miasta 3 3 - - - - - - - - - - - - - - -
Wybory ponowne wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 3 - - 2 - - - 1 - - - - - - - - -
Wybory uzupełniające do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 307 25 28 28 14 20 14 34 13 23 9 19 16 9 9 23 23
Wybory ponowne do rad gmin i dzielnic m. st. Warszawy 25 5 - 2 1 1 - 4 - 1 2 1 1 1 1 3 2
z tego
  w gminach do 20 tys. 19 1 - 1 1 1 - 3 - 1 2 1 1 1 1 3 2
  w gminach pow. 20 tys. i dzielnicach 6 4 - 1 - - - 1 - - - - - - - - -
Wybory przedterminowe do rad gmin - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wybory do rady powiatu 1 - - 1 - - - - - - - - - - - - -