Statystyka wyborów i referendów w sprawie odwołania organów samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2012 r.
WyszczególnieniePolska ogółemWojewództwo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Referenda w sprawie odwołania organów samorządu terytorialnego 61 9 - 1 2 4 1 4 1 1 5 7 9 3 5 7 2
z tego
  referendum w sprawie odwołania rady gminy 2 1 - - - - - - - - 1 - - - - - -
  referendum w sprawie odwołania wójta 42 5 - 1 1 3 1 3 1 1 4 6 6 2 3 3 2
  referendum w sprawie odwołania wójta i rady gminy 17 3 - - 1 1 - 1 - - - 1 3 1 2 4 -
Wybory przedterminowe wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 27 3 3 1 2 3 1 1 - - 2 - 3 - 3 4 1
z tego
  wybory wójta 15 1 - 1 1 3 - 1 - - 2 - 3 - 2 1 -
  wybory burmistrza 12 2 3 - 1 - 1 - - - - - - - 1 3 1
  wybory prezydenta miasta - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wybory ponowne wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wybory uzupełniające do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 304 22 26 34 16 22 12 33 5 16 17 12 18 14 14 24 19
Wybory ponowne do rad gmin i dzielnic m. st. Warszawy 2 - - - - - - 1 - - - - - - - - 1
z tego
  w gminach do 20 tys. 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - -
  w gminach pow. 20 tys. i dzielnicach 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1
Wybory przedterminowe do rad gmin 2 - - - - - - - - - 1 - 1 - - - -
Wybory do rady powiatu 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1

Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Referenda w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego *)
przeprowadzone z tego
nieważne ważne z tego
skuteczne nieskuteczne
Rada 19 17 2 2 17
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) 59 52 7 7 52
Razem 78 69 9 9 69
   w tym referenda w dwóch sprawach 17
*) W przypadku referendum w 2 sprawach liczone są one odrębnie