Statystyka wyborów i referendów w sprawie odwołania organów samorządu terytorialnego przeprowadzonych w kadencji 2010-2014
WyszczególnieniePolska ogółemWojewództwo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Referenda w sprawie odwołania organów samorządu terytorialnego 122 17 4 5 5 6 6 12 3 4 8 10 14 5 9 9 5
z tego
  referendum w sprawie odwołania rady gminy 8 3 - - 1 1 - - - - 2 - - - - 1 -
  referendum w sprawie odwołania wójta 80 9 3 5 2 4 4 9 2 3 6 8 9 3 4 4 5
  referendum w sprawie odwołania wójta i rady gminy 34 5 1 - 2 1 2 3 1 1 - 2 5 2 5 4 -
Wybory przedterminowe wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 63 7 4 3 3 7 2 9 1 2 3 2 6 2 5 5 2
z tego
  wybory wójta 38 2 - 3 1 7 1 7 1 2 3 2 5 - 3 1 -
  wybory burmistrza 21 2 4 - 2 - 1 2 - - - - 1 1 2 4 2
  wybory prezydenta miasta 4 3 - - - - - - - - - - - 1 - - -
Wybory ponowne wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 3 - - 2 - - - 1 - - - - - - - - -
Wybory uzupełniające do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców 1063 85 80 105 59 70 50 121 20 70 52 57 53 38 46 89 68
Wybory ponowne do rad gmin i dzielnic m. st. Warszawy 28 5 - 2 1 1 1 5 - 1 2 1 1 1 1 3 3
z tego
  w gminach do 20 tys. 21 1 - 1 1 1 1 4 - 1 2 1 1 1 1 3 2
  w gminach pow. 20 tys. i dzielnicach 7 4 - 1 - - - 1 - - - - - - - - 1
Wybory przedterminowe do rad gmin 5 - - - 1 - - - - - 1 - 1 1 1 - -
Wybory do rady powiatu 3 1 - 1 - - - - - - - - - - - - 1

Odwoływany organ jednostki samorządu terytorialnego Referenda w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego *)
przeprowadzone z tego
nieważne ważne z tego
skuteczne nieskuteczne
Rada 42 37 5 5 37
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) 114 99 15 15 99
Razem 156 136 20 20 136
   w tym referenda w dwóch sprawach 34
*) W przypadku referendum w 2 sprawach liczone są one odrębnie