Poland - extinction statistics of councils
Lp. Legal basis of expiry Provinces councils Counties councils Communes councils Districts councils Totalling Provinces
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 - ze zmianami) - 2 - - 2 - - - - - - - - 1 - - 1 - - - -
2. pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o ustroju m. st. Warszawy - - - 10 10 - - - - - - 10 - - - - - - - - -
3. utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o ustroju m. st. Warszawy - - - 1 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - -
4. śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy o ustroju m. st. Warszawy - - - 1 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - -
5. orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy o ustroju m. st. Warszawy - - - 1 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - -
6. odwołanie rady miasta w drodze referendum; ustawa o referendum lokalnym art. 67 ust. 2 - - 48 - 48 - - - - - - - - - - - 25 - 23 - -
7. utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3, stwierdzona uchwałą rady miejskiej (uchwała została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po przywróceniu terminu na wniesienie skargi) - - 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 -
8. pisemne zrzeczenie się mandatu; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2 63 248 990 15 1316 104 65 79 66 86 74 166 37 73 45 80 118 43 86 112 82
9. naruszenie ustawowych zakazów łączenia mandatu z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2a 1 34 117 1 153 18 16 6 6 2 9 15 5 11 5 7 7 10 8 19 9
10. śmierć; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 5 3 55 384 - 442 26 36 43 19 35 29 52 4 32 14 16 38 20 15 44 19
11. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. (Dz.U. Nr 106, poz. 679 ze zmianami) - - 3 - 3 - - - - - - - - - 1 1 - - 1 - -
12. niezłożenie w terminach, określonych w odrębnych przepisach, oświadczenia o swoim stanie majątkowym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 1b - 1 17 - 18 1 2 2 - 3 - - - - 3 1 1 - 3 - 2
13. odmowa złożenia ślubowania; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 1 1 8 28 - 37 8 1 - 1 - 1 3 1 1 1 3 10 1 - 5 1
14. utrata prawa wybieralności lub brak tego prawa w dniu wyborów; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 3 2 30 127 - 159 5 15 14 14 10 8 13 2 8 10 3 10 9 7 21 10
15. rozwiązanie rady z powodu zmniejszenia składu poniżej 3/5 ustawowego w wyniku zmian w podziale terytorialnym; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 197 ust. 5 - 29 - - 29 29 - - - - - - - - - - - - - - -
16. orzeczenie o nieważności wyborów lub wyboru radnego; Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2 - 2 39 - 41 7 - 2 2 1 1 4 - 1 6 1 1 1 3 7 4
17. wybór na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 190 ust. 1 pkt 2b 17 281 246 1 545 67 38 32 17 38 34 64 15 26 13 27 46 15 35 47 31
18. odwołanie rady gminy w drodze referendum; ustawa o referendum lokalnym art. 67 ust. 2 - - 51 - 51 - - - 21 - - - - - 15 - - 15 - - -
19. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - - 3 - 3 - - - - - - - - 1 - - 2 - - - -
Totalling: 87 690 2054 30 2861 265 173 178 146 175 156 330 64 154 113 139 259 114 181 256 158

Poland - extinction statistics mandates of reeves, mayors and presidents
Lp. Legal basis of expiry President Mayor Reeve Totalling Provinces
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. utrata prawa wybieralności lub nieposiadanie go w dniu wyborów; ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta art. 26 ust. 1 pkt 3 1 5 9 15 1 1 3 - 2 - - - - - 1 - 1 1 3 -
2. śmierć; ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta art. 26 ust. 1 pkt 7 - 9 19 28 1 2 1 2 5 1 5 1 2 1 1 3 1 - - 2
3. odwołanie w drodze referendum; ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta art. 26 ust. 1 pkt 8 2 6 5 13 1 - 1 1 - - 2 - - 1 - 1 1 1 1 -
4. orzeczenie o nieważności wyborów; ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw art. 61 ust. 2 w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta - 1 1 2 - - 1 - - - 1 - - - - - - - - -
5. zrzeczenie się mandatu; ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta art. 26 ust. 1 pkt 2 - 3 10 13 - 1 - 1 1 1 2 - - 2 - 2 - 1 - -
Totalling: 3 24 44 71 2 4 1 2 8 1 8 1 2 1 2 5 1 2 4 2