Okręg wyborczy nr 4
Granice: Bitkowo, Garbas II, Supienie